Πόλη από αυγά

Περισσότερρα από 5000 αυγά χρειάστηκαν για να κατασκευαστεί μια μικρογραφία πόλης