Μακεδονική Φάλαγγα

Η ελληνική στρατιωτική ιστορία βρίθει από ένδοξες στιγμές και χρυσές πολεμικές σελίδες. Ας δούμε τους περίφημους στρατούς στα πλούσια χρονικά της Ελλάδας.